horeca

Ova stranica namijenjena je osobama starijima od 18 godina i njen sadržaj ne smije se dijeliti s maloljetnim osobama.

Da li imate 18 godina?

NE

Košarica
Izbornik

EVIDENTIRANJE I VOĐENJE REGISTRA SUBJEKATA I PRIPADAJUĆIH OBJEKATA U POSLOVANJU S HRANOM IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE

Državni inspektorat evidentira subjekte u poslovanju s hranom i pripadajuće objekte, uspostavlja, vodi i redovito ažurira Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije u elektroničkom obliku.
Evidentiranje se provodi sukladno odredbama članka 75. Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (»Narodne novine«, broj 52/21), i odredbama Pravilnika o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (»Narodne novine«, broj 101/22).

POSTUPCI EVIDENTIRANJA I VOĐENJA REGISTRA SUBJEKATA I PRIPADAJUĆIH OBJEKATA U KOJIMA SE OBAVLJA DJELATNOST S HRANOM

 1. Postupak evidentiranja subjekta i pripadajućih objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom
  1. 1  Postupak prilikom prvog evidentiranja subjekta i pripadajućeg objekta u poslovanju s hranom
  2. 2  Postupak za svako naknadno evidentiranje objekata
 2. Promjena podataka u Registru
 3. Postojeći subjekti i objekti u Registru
 4. Subjekti za koje je registracija obavezna
 5. Kategorije objekata / subjekta
 6. Uvid u upisnik
 7. Izdavanje Izvadak na zahtjev

 

 1. Postupak evidentiranja subjekta i pripadajućih objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom 

Za postupak evidentiranja potrebne su vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani, putem Nacionalnog Identifikacijskog i Autentifikacijskog Sustava (NIAS). Ukoliko odgovorna osoba subjekta u poslovanju s hranom nema vjerodajnice za korištenje sustava e-Građani, mora ovlastiti drugu osobu koja posjeduje vjerodajnice kako bi ista mogla provoditi postupak evidentiranja.


Podnošenje obavijesti za evidentiranje obavlja se isključivo elektroničkim putem, a internet stranici za podnošenje obavijesti i evidentiranje se pristupa putem slijedeće poveznice: 

POVEZNICA


NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno provesti postupak evidentiranja subjekta u poslovanju s hranom.

Subjekti u poslovanju s hranom koji ne posjeduju objekt (npr. uvoznici kojima djelatnost skladištenja obavlja u objektu drugog subjekta u poslovanju s hranom), obavijest podnose samo za subjekt koji se upisuje u Registar.

     1. 1 Postupak prilikom prvog evidentiranja subjekta i pripadajućeg objekta u poslovanju s hranom

Dokumentacija koja se prilaže prilikom prvog evidentiranja subjekta u poslovanju s hranom:
1. Dokaz da je subjekt u poslovanju s hranom u Republici Hrvatskoj registriran za obavljanje djelatnosti i upisan u odgovarajući registar:

 • za trgovačka društva - preslika izvatka iz sudskog registra sa upisanom djelatnosti i odgovornom osobom
 • za obrte – preslika upisa u obrtni registar
 • za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo - preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava
 • za udruge – ispis iz registra udruga
 • za fizičke osobe koje obavljaju samostalne djelatnosti – preslika rješenja na temelju koje se obavlja samostalna djelatnost

subjekt u poslovanju s hranom“ - fizička ili pravna osoba odgovorna za osiguranje ispunjavanja zahtjeva propisa o hrani

objekt u poslovanju s hranom“ -  fizički objekt u kojem subjekt u poslovanju s hranom obavlja djelatnost s hranom

2. Ovjerena Izjava o ovlaštenju osobe za postupke evidentiranja subjekata/objekata u poslovanju s hranom. Izjava se dostavlja isključivo u slučaju kada obavijest ne dostavlja odgovorna osoba subjekta u poslovanju s hranom 
PREUZMI IZJAVU
3 . Preslika rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta. Preslika je obavezna samo za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine, a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine br. 85/15121/1699/1825/19 i 98/19) odnosno Zakona o trgovini (Narodne novine br. 87/0896/08116/08, 76/09, 114/11 68/1330/1432/1998/19 i 32/20) potrebno priložiti rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta.

Na temelju svake uredno podnesene obavijesti za evidentiranje subjekta i/ili objekta Državni inspektorat evidentira subjekte i objekte te ih upisuje u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije. Subjekt na prijavljenu adresu elektronske pošte zaprima potvrdu o evidentiranju i omogućuje mu se pristup Registru.
Za sva dodatna pitanja možete postaviti upit putem e-maila evidentiranje.sanitarna@dirh.hr.
 
NAPOMENA: Iznimno od gore navedenog subjekti u poslovanju s hranom koji obavljaju djelatnost trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila, pokretnom prodajom nisu dužni registrirati svaki objekt (štand, klupu, objekt u kojem se automat nalazi, vozilo) nego je potrebno provesti postupak evidentiranja subjekta u poslovanju s hranom.

Subjekti u poslovanju s hranom koji ne posjeduju objekt (npr. uvoznici kojima djelatnost skladištenja obavlja u objektu drugog subjekta u poslovanju s hranom), obavijest podnose samo za subjekt koji se upisuje u Registar.


        1. 2 Postupak za svako naknadno evidentiranje objekata


Subjekti koji su već upisani u Registar, prilikom svakog idućeg evidentiranja pripadajućeg objekta prilažu sljedeću dokumentaciju: 

1. Preslika rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, ako objekt podliježe njihovu ishođenju na temelju posebnih propisa. Tako je, na primjer, za ugostiteljske objekte i za objekte u kojima se obavlja djelatnost trgovine, a koji podliježu ishođenju istih temeljem Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine« broj 85/15121/1699/1825/1998/19, 32/20, 42/20 i 126/21) odnosno Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/0896/08116/08, 76/09, 114/11, 68/1330/1432/19 98/19 i 32/20) potrebno priložiti rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta.


U slučaju da odgovorne osobe subjekata u poslovanju s hranom nemaju pristup javnoj formi za postupke evidentiranja subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom, a žele pristup istome kako bi mogle podnijeti zahtjev za svako naknadno evidentiranje objekata, na e-mail evidentiranje.sanitarna@dirh.hr dostavljaju pisani zahtjev da im se isto omogući. Za osobe koje nisu odgovorne osobe subjekata u poslovanju s hranom uz zahtjev za pristup javnoj formi se prilaže i ovjerena Izjava o ovlaštenju osobe za postupke evidentiranja subjekata/objekata u poslovanju s hranom.

 1. Promjena podataka u registru

Subjekt u poslovanju s hranom pod nadležnošću sanitarne inspekcije obvezan je u svrhu ažuriranja Registra redovito, u roku 30 dana, obavješćivati Državni inspektorat o svakoj bitnoj promjeni podataka iz Registra kao što su: promjena djelatnosti, promjena adrese sjedišta subjekta, promjeni naziva subjekta ili objekta u poslovanju s hranom, promjeni ovlaštene osobe, promjeni adrese objekta ako je na istoj lokaciji ali se promijenio naziv ulice i/ili broj, na način da potrebne informacije dostavi na e-mail evidentiranje.sanitarna@dirh.hr.

Ako objekt evidentiran u Registru promijeni lokaciju, potrebno je elektroničkim putem, odnosno putem javnog portala središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije, podnijeti novu obavijest za evidentiranje objekta na novoj lokaciji, a obavijest o prestanku rada na staroj lokaciji dostaviti putem elektroničke pošte.

Ukoliko u evidentiranom objektu, u kojem se obavlja djelatnost poslovanja s hranom, dođe do promjene subjekta u poslovanju s hranom, novi subjekt je dužan podnijeti novu obavijest za evidentiranjem, a stari subjekt je dužan dostaviti obavijest putem elektroničke pošte o prestanku rada u evidentiranom objektu.

Iznimno, ukoliko je došlo do promjene u evidentiranom objektu u kojem se obavlja djelatnost poslovanja s hranom, u smislu promjene subjekta u poslovanju s hranom zbog pripajanja ili spajanja trgovačkog društva, novi subjekt u poslovanju s hranom ne podnosi obavijest za evidentiranjem, već je dužan putem elektroničke pošte dostaviti dokaz o pripajanju ili spajanju trgovačkog društva, kao i točne podatke na koji se evidentirani objekt promjena subjekta u poslovanju s hranom odnosi.
Subjekt u poslovanju s hranom pod nadležnošću sanitarne inspekcije obvezan je u slučaju prestanka obavljanja djelatnosti s hranom ili zatvaranju objekta, u roku 8 dana obavijestiti Državni inspektorat na način da subjekt dostavi putem e-maila obavijest za brisanje subjekta ili/i objekta u poslovanju s hranom. U obavijesti je potrebno dostaviti podatke o nazivu, sjedištu i OIB-u pravne ili fizičke osobe koja obavlja djelatnost poslovanja s hranom, i/ili nazivu i adresi objekta.
Ukoliko ovlaštena osoba subjekta u poslovanju s hranom želi ukinuti ovlaštenje osobe za postupke evidentiranja subjekata i objekata u poslovanju s hranom, dostavlja putem e-maila ovjerenu Izjavu o ukidanju ovlaštenja osobi za postupke evidentiranja subjekata/objekata u poslovanju s hranom
PREUZMI IZJAVU

 1. Postojeći subjekti i objekti u registru

Subjekti i objekti koji su ishodili Rješenje ministarstva nadležnog za zdravstvo o registraciji subjekata i objekata u kojima se obavlja djelatnost s hranom, nisu dužni podnositi obavijest za evidentiranje subjekta u poslovanju s hranom, s pripadajućim objektima, već se smatraju evidentiranim i upisani su Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije koji je javno dostupan  na poveznici  Pregled registra objekata u poslovanju s hranom (dirh.hr).

 1. Subjekti za koje je registracija obavezna

Evidentiranju u skladu s odredbama Zakona o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja (Narodne novine br. 52/21) podliježu subjekti u poslovanju s hranom, s pripadajućim objektima, koji u okviru svog poslovanja:

 1. obavljaju djelatnosti proizvodnje, prerade i prometa hrane neživotinjskog porijekla i mješovite hrane, kao pravne osobe ili obrti
 2. obavljaju gospodarsku djelatnost proizvodnje i s njom povezanih dopunskih djelatnosti koje se obavljaju na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima
 3. obavljaju djelatnost trgovine hranom, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje djelatnost trgovine i elektroničke trgovine
 4. obavljaju ugostiteljsku djelatnost pripremanja i usluživanje jela, pića i napitaka sukladno posebnom propisu kojim se uređuje ugostiteljska djelatnost, izuzev objekta koji pružaju usluge u domaćinstvu
 5. obavljaju usluge prehrane u objektima različitih gospodarskih djelatnosti u kojima se isključivo hrane zaposlenici tih objekata (restorani kolektivne prehrane) uz naplatu ili bez naplate usluge prehrane
 6. pružaju usluge prehrane u objektima zdravstva, odgoja i obrazovanja i drugih sličnih ustanova, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova korisnicima tih usluga;
 7. pružaju usluge prehrane (pripreme hrane i pružanje usluga prehrane)  koje pružaju obrti registrirani za obavljanje djelatnosti dadilje kada u  prostoru u kojem obavljaju tu djelatnost pružaju usluge korisnicima usluge dadilje sukladno posebnim propisima o dadiljama
 8. pružaju usluge prehrane u objektima socijalne skrbi, ako te usluge pružaju djelatnici navedenih ustanova korisnicima tih ustanova sukladno posebnim propisima o socijalnoj skrbi, kao pravne osobe i obrti 
 9. kao fizičke osobe pružaju usluge profesionalne djelatnosti prehrane u okviru smještaja u obiteljskom domu
 10. uvoze i prometuju hranom ne životinjskog podrijetla te hranom koja sadrži sastojke ne životinjskog podrijetla i prerađene sastojke životinjskog podrijetla
 11. proizvode i stavljaju na tržište dodatke prehrani, bez obzira na podrijetlo

Obvezi evidentiranja ne podliježu objekti koji:

 1. obavljaju prigodnu prodaju organiziranu u sklopu održavanja sajmova, priredaba i izložbi, a koja uključuje pripremu i usluživanje hrane
 2. su obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja prodaju primarne proizvode na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom
 3. na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova te pokretnom prodajom prodaju hranu životinjskog podrijetla i upisani su kao proizvođači u upisnike ministarstva nadležnog za poljoprivredu
 4. prodaju pčelinjih proizvoda na mjestu proizvodnje, na štandovima i klupama na tržnicama na malo, na štandovima i klupama izvan tržnica na malo, na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara i ustanova.

       5. Kategorije objekata / subjekta  
U skladu s člankom 7. Pravilnika o načinu evidentiranja i vođenju Registra subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije Državnog inspektorata (»Narodne novine«, broj 101/22) prilikom elektroničkog evidentiranja objekata unose se podaci o kategoriji i podkategoriji objekta koji su razvrstani prema djelatnostima kako slijedi

 •     DJELATNOST PROIZVODNJE

a) mala proizvodnja (broj zaposlenika ≤ 5 i distribucija hrane unutar Republike Hrvatske), no ukoliko se obavlja i izvoz, objekt pripada u potkategoriju b)– srednja proizvodnja
b) srednja proizvodnja (broj zaposlenika 6 – 30 i distribucija hrane unutar Republike Hrvatske), no ukoliko se obavlja i izvoz, objekt pripada u potkategoriju c)– velika proizvodnja
c) velika proizvodnja (broj zaposlenika > 30)
d) pakirnice
 

 •    UGOSTITELJSKA DJELATNOST PRIPREMANJA I USLUŽIVANJA JELA, PIĆA I NAPITAKA, UKLJUČUJUĆI I OBJEKTE KOJI PRUŽAJU USLUGE U KUĆANSTVU

a) Ugostiteljstvo:
– hoteli
– catering objekti
– skupina restorani koja uključuje sve ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela, pića i napitci
– skupina caffe barovi koja uključuje sve ugostiteljske objekte u kojima se uslužuju pića i napitci
– objekti jednostavnih usluga
– objekti koji pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu
 

 •   DJELATNOST TRGOVINE I PROMETA HRANOM UKLJUČUJUĆI DODATKE PREHRANI

a) Trgovina:
– trgovina na veliko
– supermarketi i hipermarketi
– prodavaonice
– pekarnice
– ljekarne i specijalizirane trgovine
– tržnice
– prodaja izvan prostorija
– posrednici u doniranju hrane
b) prijevoz i skladištenje
– prijevoz
– skladištenje
 

 •   PRUŽANJE USLUGE PREHRANE U INSTITUCIONALNIM KUHINJAMA

a) Institucionalne kuhinje
– zdravstvene ustanove
– ustanove socijalne skrbi
– odgojno-obrazovne ustanove
– restorani društvene prehrane.
 
SUBJEKTI KOJI NE POSJEDUJU OBJEKT kategorizirani su prema djelatnosti u jednu od sljedećih kategorija:

a) Trgovina
– trgovina na štandovima, klupama, putem automata, prodajnih vozila –
– prodaja na daljinu krajnjem potrošaču (internet trgovina, TV prodaja, putem kataloga, telefona)
– distributeri i uvoznici
b) Prijevoz

        6. Uvid u upisnik
 Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije je jedinstveni elektronički sustav u kojem se evidentiraju subjekti u poslovanju s hranom s pripadajućim objektima i koji sadržava opće podatke o subjektima i objektima u poslovanju s hranom i sastavni je dio središnjega informacijskog sustava sanitarne inspekcije.
Registar je djelomično javan i vidljiv na javnim formama središnjeg informacijskog sustava sanitarne inspekcije. Subjekti i objekti koji su evidentirani vidljivi su u Registru subjekata i pripadajućih objekata, na poveznici Pregled registra objekata u poslovanju s hranom (dirh.hr)

      7. Izdavanje Izvadaka na zahtjev
Subjekti koji su već upisani u Registar subjekata i pripadajućih objekata u poslovanju s hranom iz nadležnosti sanitarne inspekcije, mogu zatražiti izdavanje Izvatka iz Registra na način da se dostavi pisani zahtjev za izdavanje Izvatka s točno navedenom svrhom/namjenom na e-mail evidentiranje.sanitarna@dirh.hr .